Regulamin sklepu internetowego Hadron
określający zasady sprzedaży prowadzonej za jego pośrednictwem.

§ 1 Definicje

1. Bon rabatowy (Bon) ? bon wygenerowany przez Kupującego w Sklepie z zebranych przez niego Punktów, występujący w Sklepie również pod nazwą ?voucher? oraz ?kupon?. 
2. Dni robocze ? dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3. Konsument ? osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
4. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
5. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie. 
6. Program lojalnościowy (Program) - prowadzony przez Sprzedawcę program lojalnościowy, pozwalający Kupującemu na uzyskanie rabatów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie. 
7. Punkty ? punkty zbierane przez Kupującego w Programie lojalnościowym. 
8. Regulamin ? niniejszy regulamin.
9. Sklep ? sklep internetowy ?Hadron?prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklephadron.pl. 
10. Sprzedawca ? Paweł Ślubowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki ), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hadron Paweł Ślubowski, nr NIP 1180379070, nr REGON 011968500, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.

§ 2 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
2. Adres e-mail: [email protected]
3. Telefon: +48 22 663 47 58
4. Fax: +48 22 633 12 50

§ 3 Złożenie zamówienia

1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry. 
2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia oraz sposób płatności za nie, a także wprowadza Bon rabatowy ? jeśli taki posiada i chce przy danych zakupach z niego skorzystać. 
3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, które zostanie utworzone dla Kupującego, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.

§ 4 Koszt Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia oraz na odpowiedniej zakładce w Sklepie.

§ 5 Płatności

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
a. za pośrednictwem platformy płatniczej: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24,
b. korzystając z systemu ratalnego Comperia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji od banku,
c. przelewem na konto Sprzedawcy,,
d. za pobraniem tj. gotówką kurierowi podczas dostarczenia towaru do Kupującego,
e gotówką w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. 
f. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie powinien zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
2. Szczegóły dotyczące metod dostawy, w tym ceny, znajdują się w Sklepie
3. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru. 
4. Termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia wynosi do 3 Dni roboczych, chyba że w Sklepie wskazano inaczej.
5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8. 
6. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji. 
7. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.
8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres 
[email protected]). 
4. Konsument może skorzystać z elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na odpowiedniej zakładce w Sklepie, ale nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy ? wyłączenie

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 w stosunku do Przedsiębiorcy. 
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
d) żądać usunięcia wady.
3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania mu rzeczy.
4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie. 
5. Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected].
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 12 Wymogi techniczne


1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 13 Konto użytkownika

1. Kupujący ma możliwość założenia Konta użytkownika w Sklepie, ale nie jest to konieczne. 
2. Konto użytkownika pozwala Kupującemu m.in. sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, samodzielną edycję swoich danych w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym. 
3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie.
4. Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 2 Regulaminu swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 14 Program lojalnościowy

1. Z momentem założenia Konta Kupujący staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego ? od tego momentu za dokonywane w Sklepie zakupy Kupujący zbiera Punkty, które może wymienić na Bony rabatowe pozwalające na uzyskanie rabatu na niektóre zakupy dokonywane w Sklepie. 
2. Warunkiem zbierania Punktów oraz wykorzystania Bonów jest dokonywanie zakupów po zalogowaniu w Sklepie. 
3. Za każde wydane w Sklepie 20 gr na towar Kupujący otrzyma 1 Punkt. 
4. Zebrane Punkty Kupujący może wykorzystać podczas kolejnych zakupów w Sklepie po wygenerowaniu w Koncie użytkownika Bonu. 
5. Punkty zostaną naliczone automatycznie, najpóźniej niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. 
6. Punkty przyznawane są wyłącznie za środki pieniężne wydane przez Kupującego na towary zakupione w Sklepie, bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru takich jak np. koszt dostawy oraz bez uwzględnienia zakupów w części, w której zostały opłacone z wykorzystaniem Bonu.
7. Zebrane w ramach Programu lojalnościowego Punkty oraz wygenerowane Bony będą widoczne w Koncie Użytkownika.
8. Rabat wynikający z Bonu rabatowego zostanie naliczony automatycznie, dla grup produktów biorących udział w programie, po wpisaniu kodu Bonu w odpowiednim miejscu podczas składania zamówienia w Sklepie. 
9. Bon ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do towarów biorących udział w programie, a nie do kosztów dodatkowych związanych z zamówieniem takich jak np. koszty dostawy towaru.
10. Bony rabatowe oraz Punkty można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym paragrafie co oznacza, że nie podlegają one wymianie na środki pieniężne oraz wypłacie czy refundacji. 
11. Anulowaniu przez Sprzedawcę podlegają Punkty oraz Bony:
- naliczone za zakupy, za które Sprzedawca zwrócił Kupującemu wpłacone przez niego środki pieniężne (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego),
- przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia ,co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów oraz wygenerowania Bonów ponownie w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: 
a) dostosowaniem Sklepu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu;
b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;
c) zmianą funkcjonalności usług;
d) zwiększeniem konkurencyjności Sklepu.
3. Zmiana regulaminu, o której mowa w ust. 2, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.
4. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Kupującego przypisany do jego Konta użytkownika.
5. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
6. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres email Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konto użytkownika, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
7. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa. 
8. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

? Hadron Paweł Ślubowski, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa [email protected]
? Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
? Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
? Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
? Adres konsumenta(-ów)
? Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
? Data
(*) Niepotrzebne skreślić


REGULAMIN DYSTRYBUCJI URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH (OBU) ORAZ USŁUG POWIĄZANYCH 

§ 1 DEFINICJE
1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący – każdy podmiot kupujący Urządzenie i zlecający, za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawcy zawarcie w jego imieniu umowy z Operatorem OBU o Usługę.
3. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
4. Operator OBU/GPSH - GPSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), przy ul. Solipskiej 27/17A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000504899, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, posiadająca NIP: 5223014585, nr REGON: 147180198, dostarczająca Sprzedawcy, jako dopuszczony operator OBU, Urządzenia oraz świadcząca na rzecz Kupującego Usługę.
5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży urządzeń OBU wraz z kartą SIM oraz zlecenia przez Kupującego zawarcia umowy dot. usługi przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej z Operatorem OBU.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklephadron.pl oraz sklep stacjonarny prowadzony pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
8. Sprzedawca – Paweł Ślubowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hadron Paweł Ślubowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 1180379070, nr REGON: 011968500, ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
9. Urządzenie – urządzenie pokładowe (OBU), którego operatorem jest wskazany w Regulaminie Operator OBU, podlegające sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
10. Usługa – usługa przekazywania danych geolokalizacyjnych, niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej, świadczona przez Operatora OBU z użyciem urządzenia OBU, powiązana z systemem eToll.


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa
2. Adres e-mail: [email protected].


§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Urządzenia podlegające sprzedaży – Teltonika Telematics UAB, typ FMT100, są certyfikowane na podstawie art. 13i ust. 3e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał dla nich zgodę na przyłączenie systemu teleinformatycznego Operatora OBU do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS po przeprowadzeniu testów integracyjnych zakończonych wynikiem pozytywnym (znak sprawy: DPO15.8751.97.2021).
2. Do Urządzenia dołączona jest karta SIM GPRS, która umożliwia Operatorowi OBU przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Krajowej Administracji Skarbowej w ramach systemu eToll.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usługi przekazywania danych geolokalizacyjnych z Urządzenia niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej jest operator OBU tj. GPSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), przy ul. Solipskiej 27/17A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000504899, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł, posiadającą NIP: 5223014585, nr REGON: 147180198
4. GPSH jest Operatorem OBU wpisanym na listę dopuszczonych operatorów OBU prowadzoną przez Ministerstwo Finansów dostępną na stronie https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/obu/.
5. Kupujący w momencie zakupienia Urządzenia zobowiązuje się do zapłaty ceny Urządzenia wraz z kartą SIM GPRS w wysokości wskazanej w Sklepie oraz zapłaty ceny za Usługę, za wybrany przez niego okres, w wysokości wskazanej w Sklepie. Z uwagi na charakter usług niemożliwy jest zakup samego Urządzenia.
6. W momencie zapłaty ceny za Usługę Kupujący zleca Sprzedawcy zawarcie umowy o świadczenie Usługi z GPSH, a w tym przekazanie środków za świadczenie Usługi do GPSH. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie Usługi, z uwagi na przepisy prawa, jest GPSH.
7. Sprzedawca zrealizuje zlecenie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 8, w ciągu 7 dni.
8. W celu realizacji zlecenia Kupującego dotyczącego zawarcia umowy w zakresie Usługi z Operatorem OBU, a także realizacji Usługi Sprzedawca przekaże dane Kupującego do GPSH.
9. Sprzedaż Urządzenia wraz z kartą SIM oraz zawieranie umów o świadczenie Usługi za pośrednictwem Sprzedawcy odbywa się w ramach sieci dystrybucji GPSH.

§ 4 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady Urządzenia Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego Urządzenia na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
   a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
   c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego Urządzenia do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego Urządzenia na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa.
5. Jeśli na Urządzenie została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę dotyczącej Urządzenia nastąpi w terminie do 14 dni.
7. Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować do wykonującego Usługę, tj. do GPSH, adres: GPSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Solipska 27/17A, 02-482 Warszawa, e-mail: [email protected].


§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Urządzenia zawartej ze Sprzedawcą na odległość tj. za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie Urządzenia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Urządzenia;
   b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego jako załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Urządzenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Urządzenia lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie Urządzenia na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle Urządzenie przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Urządzenia.
11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Urządzenia wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia.
12. Jeśli Urządzenie ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Urządzenia. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Urządzenia w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
14. Odstąpienie od umowy Usługi przez Użytkownika musi nastąpić poprzez poinformowanie GPSH o swojej decyzji zgodnie z warunkami i zasadami świadczenia Usługi określonymi przez GPSH pod adresem: https://gpsh.pl/


§ 6 ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Urządzenia oraz zlecenia Sprzedawcy zawarcia umowy o świadczenie Usługi z GPSH zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z GPSH na okres abonamentu uzgodniony przez strony umowy. Warunki wypowiedzenia umowy Usługi dostępne są na stronie z warunkami i zasadami świadczenia Usługi określonymi przez GPSH pod adresem: https://gpsh.pl/
4. Ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia albo kradzieży Urządzenia przechodzi na Kupującego w momencie wydania go Kupującemu.
5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
8. Administratorem danych osobowych w zakresie sprzedaży Urządzenia oraz zlecenia Kupującego dotyczącego zawarcia umowy Usługi jest Sprzedawca, a w zakresie świadczenia Usługi – GPSH.
9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
10. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zakresie dostaw, metod płatności a także przetwarzania danych osobowych obowiązują postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego na stronie: https://sklephadron.pl/content/1-regulamin oraz Polityki Prywatności https://sklephadron.pl/content/16-polityka-prywatnosci.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia)

Hadron Paweł Ślubowski

ul. Zygmunta Krasińskiego 59/74, 01-755 Warszawa

adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

.....................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

.....................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

0
x
Porównanie produktów
Wyświetl porównanie